1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostaw i Zapłaty (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do umów sprzedaży, dostaw oraz odpowiednio do umów świadczenia usług zawieranych przez ELCAMP RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000330575, (zwaną dalej „ELCAMP”) , których przedmiotem są towary lub usługi objęte działalnością ELCAMP (zwane dalej „Towarami”), bez ograniczeń terytorialnych z kontrahentami (zwanymi dalej „Kupującym” lub „Kupującymi”), będącymi podmiotami polskimi lub zagranicznymi, za wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami.

1.2. OWS stanowią integralną część każdego zamówienia oraz każdej umowy i wiążą zarówno ELCAMP, jak i Kupującego od chwili ich doręczenia na piśmie, udostępnienia w formie elektronicznej oraz na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego. Zapisy ogólnych warunków Kupującego, niezgodne z postanowieniami niniejszych OWS, nie znajdują zastosowania do umów zawieranych z ELCAMP, nawet, jeżeli ELCAMP nie zgłosi w tym zakresie wyraźnego sprzeciwu. Warunki stosowane przez Kupującego obowiązują w relacjach z ELCAMP tylko wówczas, gdy ELCAMP wyrazi na to wyraźną zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. W przypadku sprzeczności postanowień OWS z postanowieniami zawartej przez Strony w formie pisemnej umowy, wiążące dla Stron w tym zakresie będą postanowienia umowy.

1.4. Niniejsze OWS są powszechnie dostępne na stronie internetowej https://sklep.elcamp.pl/, o czym Kupujący jest informowany przed zawarciem umowy. Kupujący zawierając umowę z ELCAMP potwierdza, że OWS zostały mu udostępnione, zna ich treść oraz wyraża zgodę na ich stosowanie, jako integralnej części każdej umowy sprzedaży, dostawy lub świadczenia usług.

1.5. W przypadku zawarcia przez Kupującego z ELCAMP drugiej i kolejnych umów – doręczenie Kupującemu na piśmie lub udostępnienie w formie elektronicznej OWS przy pierwszym zamówieniu lub pierwszej umowie uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych transakcji. Zapis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do klientów ELCAMP, którzy zawierali umowy z ELCAMP przed wejściem w życie OWS, po dniu poinformowania ich o treści niniejszych OWS.

1.6. Przed realizacją pierwszej transakcji z ELCAMP Kupujący zobowiązany jest dostarczyć aktualne dokumenty dotyczące prowadzonej przez niego firmy, tj. w szczególności NIP, REGON, odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a następnie aktualizować te dokumenty w przypadku zmian. Obowiązek powyższy dotyczy klientów, którzy zawarli pierwszą umowę przed wejściem OWS, od dnia poinformowania ich o treści niniejszych OWS.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej ELCAMP, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez ELCAMP mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez ELCAMP mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

2.2. Zamówienie ELCAMP powinno zawierać następujące dane:

a. Nazwę Kupującego – wraz z wskazaniem dokładnego adresu,

b. Numer NIP lub odpowiednik,

c. Wskazanie numeru oferty, jeśli dotyczy,

d. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,

e. Ilość zamówionego towaru,

f. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

2.3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego

oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez ELCAMP (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je

do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże ELCAMP, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

2.4. ELCAMP może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §2 ust. 2 OWS.

2.5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z ELCAMP. ELCAMP zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

2.6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez ELCAMP nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.

2.7. Sprzedający towar bądź usługę dla ELCAMP zobowiązuje się wykonywać Umowę z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą, kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa, warunkami i normami technicznymi, zasadami sztuki, dobrymi praktykami, standardami, jak również przy wykorzystaniu narzędzi, materiałów, maszyn, środków transportu posiadających ważne badania techniczne, stosowne dopuszczenia, pozwolenia, zezwolenia, certyfikaty, świadectwa legalizacji, karty charakterystyki itp.

2.8. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić i przedstawić na każde żądanie ELCAMP dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (np. OC, OC zawodowe lub inne zezwolenia niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działalności) związanej z przedmiotem Umowy w zakresie i terminie wskazanym przez ELCAMP.

3. CENY

3.1. Ceny ELCAMP są cenami netto, które należy powiększyć o podatek od towarów i usług lub inne należne zgodnie z przepisami prawa podatki, opłaty i należności publicznoprawne, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

3.2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

3.3. Ceny Towarów obejmują opakowanie, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Dostawa następuje zgodnie z regułą EXW Kraków (Incoterms 2010), chyba że co innego wynika z treści łączącej strony umowy.

3.4. Wszelkie rabaty udzielane przez ELCAMP wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie lub mailem.

3.5. Ceny Towarów podane w walutach obcych mogą zostać przeliczone na złote polskie według kursu średniego walut obcych NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

4. ZAPŁATA

4.1. Zapłata za Towary powinna nastąpić w terminie i na warunkach określonych w umowie, a w razie braku ustaleń umownych – na fakturze VAT. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, zapłata następuje przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

4.2. Kupujący upoważnia ELCAMP do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

4.3. Sprzedający towar bądź usługę dla ELCAMP zobowiązany jest zamieścić na fakturze odpowiedni numer referencyjny zamówienia. Brak numeru referencyjnego może spowodować opóźnienie w księgowaniu i zapłacie należności. W przypadku nieprawidłowo wystawionej przez Sprzedającego faktury lub braku wymaganych przez ELCAMP dokumentów płatność może zostać wstrzymana, a termin płatności liczony będzie od daty otrzymania przez ELCAMP prawidłowo wystawionej faktury oraz przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.4. Za dzień zapłaty uważana jest data uznania na rachunku bankowym ELCAMP.

4.5. W razie niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności ELCAMP jest upoważniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a ponadto, bez uprzedniego wezwania do zapłaty zaległości, do:

– cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Kupującemu przywilejów (rabatów, płatności z odroczonym
terminem),

– wstrzymania realizacji pozostałych potwierdzonych Zamówień do czasu uregulowania zaległości w pełnej

wysokości – w takim przypadku uzgodnione wcześniej terminy realizacji tych Zamówień ulegają stosownemu

wydłużeniu,

– żądania ustanowienia zabezpieczenia lub przedpłaty w pełnej wysokości na poczet ceny za zamawiane

Towary,

– w przypadku opóźnienia z zapłatą przekraczającego 60 dni – do odstąpienia od umowy i do dochodzenia     

odszkodowania na zasadach ogólnych, a w przypadku uiszczenia zaliczki – również do zatrzymania zaliczki.

4.6. Jeżeli po stronie Kupującego pozostają nieuregulowane należności, każda płatność na rzecz ELCAMP będzie zaliczana na poczet należności najdalej wymagalnej, z prawem zaliczenia jej w pierwszej kolejności na poczet kosztów dochodzenia zaległej płatności oraz odsetek, bez względu na to, czy Kupujący wskazał, którą należność reguluje, również w przypadku, w którym koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury.

4.7. Jeżeli Kupujący opóźnia się z uregulowaniem określonej płatności o 60 dni, wszelkie jego pozostałe zobowiązania wobec ELCAMP, wynikające z zawartych między stronami umów, stają się natychmiast wymagalne.

4.8. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania wzajemnych roszczeń wobec ELCAMP, chyba że dane roszczenie nie jest kwestionowane przez ELCAMP lub zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

5. DOSTAWA

5.1. Miejscem wydania Towarów jest Magazyn ELCAMP – Kraków, w dni powszednie w godz. 8:00 -16:00 lub w innym wskazanym przez ELCAMP miejscu.

5.2. ELCAMP nie odpowiada za przekroczenie terminu dostawy w przypadku, gdy przyczyną opóźnienia będą okoliczności od ELCAMP niezależne, takie jak: siła wyższa, wina Kupującego bądź innej osoby trzeciej. (np. poddostawcy ELCAMP), z uwzględnieniem postanowień pkt. 5.5 poniżej.

5.3. W przypadku uzgodnienia wysyłki Towarów za granicę do Kupującego, Towary są wysyłane na ryzyko i koszt Kupującego.

5.4. W razie braku instrukcji ze strony Kupującego w Zamówieniu, ELCAMP przysługuje prawo wskazania sposobu i trasy przesyłki oraz przewoźnika na koszt i ryzyko Kupującego.

5.5. Termin dostawy rozpoczyna bieg nie wcześniej niż w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przez ELCAMP przyjęcia Zamówienia, a w razie wymogu uiszczenia zaliczki lub ustanowienia innego zabezpieczenia – nie wcześniej niż po uiszczeniu uzgodnionej zaliczki lub ustanowieniu zabezpieczenia. Termin dostawy obowiązuje tylko pod warunkiem uzgodnienia wszystkich szczegółów Zamówienia oraz terminowego wykonania wszystkich obowiązków ze strony Kupującego (m.in. uiszczenie zaliczki, ustanowienie zabezpieczenia, dostarczenie dokumentów, licencji, zwolnień). Termin ulega stosownemu przedłużeniu o okres do momentu realizacji przez Kupującego wszystkich leżących po jego stronie obowiązków.

5.6. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli zgłoszenie przez ELCAMP gotowości do wydania Towarów nastąpiło w ustalonej dacie, a w przypadku wysyłki Towarów do Kupującego – jeżeli Towary zostały w tej dacie przekazane do transportu pierwszemu przewoźnikowi.

5.7. ELCAMP jest uprawniony do realizowania dostaw częściowych w ramach Zamówienia, a następnie wystawiania na tej podstawie faktur częściowych. ELCAMP jest uprawniony do określenia ilości, rodzaju i terminu dostaw częściowych.

5.8. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez ELCAMP z powodu nie odebrania Towarów w uzgodnionym miejscu i terminie. W szczególności po upływie 14 dni od ustalonego terminu dostawy ELCAMP ma prawo umieszczenia Towarów w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego pokrycia kosztów transportu i kosztów magazynowania w wysokości 1% wartości Towarów za każdy dzień przechowania.

5.9. Jeżeli opóźnienie w odbiorze przekracza 60 dni lub jeżeli Kupujący wyraźnie odmawia przyjęcia Towarów, ELCAMP jest uprawniony do odstąpienia od umowy oraz zatrzymania wpłaconej zaliczki i dochodzenia w pozostałym zakresie odszkodowania na zasadach ogólnych lub do wystawienia faktury pro-forma, na podstawie której Kupujący ma obowiązek zapłacić za nieodebrane w terminie Towary. Faktura VAT zostanie wystawiona przez ELCAMP w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty za fakturę pro-forma. Wydanie Towarów Kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty w pełnej wysokości.

5.10. W przypadku zwłoki w dostawie ELCAMP zobowiązany będzie do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 0,02% wartości netto danego Zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości danego Zamówienia (którego dotyczy zwłoka).

6. PRZEJŚCIE RYZYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Z chwilą wydania Towarów przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Jeżeli Towary mają być przesłane do wskazanego przez Kupującego miejsca, wydanie nastąpi z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towarów na miejsce przeznaczenia ELCAMP powierzy je pierwszemu przewoźnikowi, lecz nie później niż z momentem opuszczenia przez nie zakładu lub magazynu ELCAMP.

6.2. Jeżeli Towary zostaną przygotowane do wysłania albo odbioru, a transport lub odbiór Towarów są opóźnione lub niemożliwe z przyczyn, za które ELCAMP nie ponosi odpowiedzialności, korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z dniem powiadomienia Kupującego o gotowości Towarów do odbioru lub wysyłki albo w terminie ustalonym przez Strony jako termin dostawy, zależnie od tego co nastąpi pierwsze.

6.3. Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru ilościowego i jakościowego oraz zbadania Towarów przy ich załadunku, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ich dostawy, a następnie niezwłocznego zgłoszenia ELCAMP ewentualnych wad i niezgodności

6.4. Odpowiedzialność ELCAMP z tytułu umów zawieranych z Kupującym obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą wyrządzoną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony ELCAMP albo upoważnionych osób działających w imieniu ELCAMP i ogranicza się do wartości netto zamówionych Towarów, z którymi związane jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wyklucza się odpowiedzialność ELCAMP z tytułu utraconych korzyści i innych szkód pośrednich.

6.5. Kupujący po zawarciu umowy z ELCAMP nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami przewidzianymi w niniejszych ELCAMP lub przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6.6. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy lub jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Kupującego, pokryje on ELCAMP wszelkie szkody z tego wynikłe, bez ograniczeń, także co do wysokości.

6.7. Jeżeli Kupujący dostarcza określony sprzęt do produkcji, narzędzia, wzory, rysunki lub próbki, bądź zaleci użycie lub wyprodukowanie takich przedmiotów przez ELCAMP, Kupujący ponosi odpowiedzialność za precyzyjność przekazanych informacji oraz użyteczność przekazanych narzędzi, a także za zgodność z prawem użycia tychże informacji lub narzędzi. Narzędzia wytworzone lub zakupione przez ELCAMP i związane z Zamówieniem Kupującego będą stanowić własność ELCAMP, także wówczas, gdy ELCAMP przeniósł koszt ich wytworzenia lub nabycia w całości lub w części na Kupującego, chyba że co innego wynika z zawartej przez strony umowy.

6.8. Dla celów ochrony odbiorcy końcowego przed zagrożeniami, które mogą zostać spowodowane przez Towary, Kupujący zobowiązany jest monitorować Towary pochodzące od ELCAMP pod kątem oceny ich bezpieczeństwa i niezwłocznie poinformować ELCAMP na piśmie o ewentualnych zagrożeniach. Kupujący oświadcza, że nie będzie wykorzystywał Towarów w sposób, który prowadzić będzie do powstania produktu niebezpiecznego. W przypadku zgłoszenia wobec ELCAMP roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny, wytworzony przez Kupującego z użyciem Towarów, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie przejąć wszelkie obowiązki, a także ponieść wszelkie koszty związane z takimi roszczeniami. Kupujący zobowiązuje się w szczególności do przystąpienia na wezwanie ELCAMP lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem ELCAMP, a dotyczącego szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny wytworzony przez Kupującego z użyciem Towarów. Kupujący zobowiązany jest zrekompensować ELCAMP poniesione straty w przypadku niewykonania powyższych obowiązków.

6.9. Kupujący nie nabywa jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich poprzez i w związku z nabyciem lub dostarczeniem Towarów, w tym jakichkolwiek praw do utworów prawa autorskiego, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, know-how związanych z Towarami.

6.10. Kupujący zobowiązuje się traktować jako tajemnice handlowe oraz zachować poufność w odniesieniu do wszelkich informacji handlowych oraz informacji technicznych, dotyczących ELCAMP, uzyskanych przez Kupującego w ramach współpracy handlowej, chyba że takie informacje są lub staną się ogólnodostępne bez winy Kupującego. W szczególności plany, rysunki oraz dokumentacja techniczna przekazana Kupującemu stanowią własność ELCAMP i Kupujący nie jest uprawniony do ich używania, kopiowania lub powielania, a także udostępniania.

6.11. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje w czasie trwania współpracy oraz w okresie 5 lat po jej zakończeniu.

6.12. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Towarów dostarczonych przez ELCAMP w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego odpowiada sam Kupujący, nawet, jeżeli ELCAMP był włączony w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego jako doradca lub konsultant.

6.13. Kupujący nie jest uprawniony do dokonania cesji praw wynikających z zawartej z ELCAMP umowy w stosunku do osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody ELCAMP.

7. GWARANCJA

7.1. ELCAMP udziela gwarancji na zakupiony Towar na okres 12 miesięcy od daty montażu Towaru, nie dłużej niż okres 24 miesięcy od daty jego sprzedaży, zgodnie z Warunkami Gwarancji, stanowiącymi załącznik do niniejszych OWS. Gwarancja jest ważna we wszystkich krajach, w których ELCAMP prowadzi swoją działalność handlową.

7.2. ELCAMP wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa i pozostaje związany wyłącznie Warunkami Gwarancji.

7.3. W celu zachowania uprawnień wynikających z gwarancji Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów będących przedmiotem umowy, (nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru) do ich sprawdzenia ilościowego i jakościowego i zgodności ze specyfikacją zawartą w umowie lub na fakturze.

7.4. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 7 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie w postaci pisemnej zawiadomienia do ELCAMP przed upływem tego terminu.

8. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

8.1. Dostarczane Towary pozostają własnością ELCAMP do czasu zaspokojenia przez Kupującego wszelkich roszczeń ELCAMP wynikających ze współpracy handlowej. Kupujący jest obowiązany do zachowania należytej dbałości w stosunku do znajdującego się u niego Towaru, którego dotyczy zastrzeżenie.

8.2. Zastrzeżenie własności dotyczy również towarów powstałych poprzez przetwarzanie, zmieszanie lub połączenie Towarów objętych zastrzeżeniem własności, także z innymi rzeczami. W takim przypadku ELCAMP nabywa nieodpłatnie prawo współwłasności w odniesieniu do nowego produktu w części ułamkowej, która odpowiada stosunkowi wartości Towaru do wartości użytych w procesie przetworzenia, połączenia lub zmieszania innych rzeczy w chwili ich przetworzenia, połączenia lub zmieszania.

8.3. Kupujący jest uprawniony w ramach zwykłych czynności handlowych do dalszego zbycia Towarów objętych zastrzeżeniem bądź nowo powstałego towaru, nie jest jednakże uprawniony do oddania ich w zastaw lub tytułem przewłaszczenia na zabezpieczenie. Jeśli Kupujący dokonuje zbycia Towaru lub powstałego z jego użyciem innego towaru w jakiejkolwiek formie, przelewa na ELCAMP w całości lub zgodnie z udziałem ELCAMP we współwłasności (pkt. 8.2.) wierzytelności przysługujące mu względem nabywcy, a ELCAMP przelew ten przyjmuje.

8.4. Kupujący jest obowiązany do ujawnienia ELCAMP nazwiska/nazwy oraz adresu nabywcy Towaru lub powstałego z jego użyciem innego towaru, jak również podania wysokości oraz daty wymagalności przelanej wierzytelności. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia ELCAMP, według swoich najlepszych możliwości, pomocy przy dochodzeniu wierzytelności, w szczególności poprzez udzielenie niezbędnych informacji albo przekazanie dokumentów.

8.5. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować ELCAMP o zajęciu Towaru lub powstałego z jego użyciem innego towaru albo o jakimkolwiek innym naruszeniu praw ELCAMP przez osoby trzecie, a także o jego uszkodzeniu lub utracie. W razie zagrożenia Kupujący powinien przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony praw ELCAMP, a także współdziałać z ELCAMP w celu usunięcia niebezpieczeństwa.

8.6. ELCAMP ma prawo, w przypadku niezgodnego z postanowieniami umowy zachowania Kupującego, w szczególności, gdy popadł on w opóźnienie z płatnością należności albo naruszył zobowiązania wynikające z niniejszego punktu 8, do odstąpienia od umowy i/lub domagania się zwrotu Towaru objętego zastrzeżeniem własności, a w razie odsprzedaży – do dochodzenia roszczeń scedowanych na ELCAMP bezpośrednio od nabywcy Kupującego.

9. SIŁA WYŻSZA

9.1. Wystąpienie siły wyższej, okoliczności nadzwyczajnych, na które Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu i których nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które nadmiernie utrudniają wywiązanie się ze zobowiązań lub powodują, że ich wykonanie groziłoby rażącą stratą, a także zdarzeń, które w poważny sposób ograniczają produkcję lub uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji Zamówienia lub powodują trudności logistyczne, w szczególności wystąpienie blokad, strajków, sporów zbiorowych, pożaru, zamieszek, ataków terroryzmu, konfliktu zbrojnego, stanu wojennego, klęski żywiołowej, zmiany prawa lub wydania decyzji rządowych lub władz lokalnych ograniczających lub wyłączających możliwość produkcji przez ELCAMP, opóźnień dostaw istotnych materiałów produkcyjnych lub półfabrykatów od wyselekcjonowanych z należytą starannością poddostawców, a także awarii, problemów z dostawą energii elektrycznej, embargo, sankcje handlowe, sabotaż, ograniczenia spowodowane epidemią bądź kwarantanną, ograniczenie, brakiem realizacji lub przerwaniem dostaw siły roboczej, usług, dostaw towarów, mediów lub udogodnień, przerwą w działaniu systemów technicznych lub informatycznych, w tym spowodowaną działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, przerwą w działaniu systemów bankowych lub istotnych rozmiarów zakłóceniem na rynkach finansowych, lokautem lub sporem pracowniczym zwalnia ELCAMP z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zobowiązań wynikających z umowy, OWS oraz związanych z udzieloną gwarancją.

9.2. Wystąpienie wyżej wskazanych okoliczności stanowi podstawę do zmiany terminów związanych z realizacją zobowiązań ELCAMP, a zwłaszcza z realizacją dostaw oraz praw i obowiązków z tytułu gwarancji, co najmniej o czas trwania danej przeszkody.

9.3. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się na piśmie lub emailem o zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę terminów realizacji zobowiązań umownych w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności opisanych w niniejszym punkcie. Informacja w tym przedmiocie będzie zawierać: rodzaj zdarzenia, okoliczności jej powstania, przewidywany czas trwania i zmieniony termin realizacji zobowiązania. Brak dochowania powyższego obowiązku skutkuje brakiem możliwości powoływania się na wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w punkcie 9.1.

9.4. W przypadku, gdy okoliczności wskazane w punkcie 9.1. sprawiają, że wykonanie zobowiązań umownych stało się niemożliwe lub gdy okoliczności te występują przez okres dłuższy niż 60 dni, każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od danej dostawy lub umowy w części dotyczącej pozostałych do realizacji dostaw. W wyżej wskazanej sytuacji nie uważa się, że ELCAMP nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z umowy, w związku z czym Kupującemu nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania lub naliczania kar umownych.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. ELCAMP oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zebranych w związku z realizacją Umowy jest ich Administratorem.

10.2. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy ELCAMP, a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizację Umowy.

10.4. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji niniejszej Umowy zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) lub innych celach uzgodnionych przez Strony

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Miejscem wykonania zobowiązania w zakresie płatności jest Kraków, a w zakresie dostaw – zakład lub magazyn ELCAMP KRAKÓW.

11.2. O ile z postanowień OWS nie wynika nic innego wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron wynikające lub związane z wykonywaniem umowy będą przesłane listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną. Zawiadomienie i oświadczenia będą kierowane przez ELCAMP odpowiednio na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail podane przez Kupującego w Zamówieniu. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić ELCAMP o zmianie danych wskazanych w Zamówieniu, w przeciwnym razie nadanie oświadczenia lub zawiadomienia na ostatni znany adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail będzie uznane za skuteczne doręczenie.

11.3. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS nie narusza ważności i wykonalności pozostałych postanowień oraz ważności OWS lub umowy zawartej z zastosowaniem OWS. W przypadku nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS nieważne postanowienia będą interpretowane lub zostaną przez Strony uzupełnione w sposób, który będzie najpełniej odzwierciedlał ich wolę i intencje w chwili zawierania umowy oraz umożliwi zgodne z prawem osiągnięcie gospodarczego celu nieważnych postanowień.

11.4. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawieranych przez ELCAMP jest prawo polskie. Wyłącza się w szczególności zastosowanie do zawieranych umów postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

11.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

11.6. Spory mogące wyniknąć w związku ze stosowaniem OWS lub umów zawartych w związku z zastosowaniem OWS rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ELCAMP. ELCAMP ma jednak prawo wnieść pozew przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Kupującego.

11.7. W przypadku sporządzenie umów lub OWS w języku polskim i obcym, językiem autentycznym jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy wersją polskojęzyczną a obcojęzyczną rozstrzygające znaczenia ma brzmienie wersji polskiej.

11.8. ELCAMP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych OWS. O zmianach OWS ELCAMP każdorazowo poinformuje Kupującego, a aktualną wersję OWS opublikuje na stronie internetowej https://sklep.elcamp.pl/

11.9. Niniejsze OWS obowiązują od 1 czerwca 2020 roku.