1. DEFINICJE

1.1. Gwarant – Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w  Krakowie, ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000330575, posiadająca numer NIP 6793010395

1.2. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która nabyła Towar(y) bezpośrednio od Gwaranta lub od jego autoryzowanego Dystrybutora;

1.3. Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną, w przypadku którego nabycie Towaru/-ów nie jest związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.4. Towary – sprzedawane przez Gwaranta części zamienne, akcesoria karawaningowe, akcesoria kempingowe i materiały eksploatacyjne

2. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZAKRES TERYTORIALNY GWARANCJI

2.1. Gwarancja na Towary udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty montażu Towaru, nie dłużej jednak niż na okres 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

2.2. Gwarancja nie ma ograniczeń terytorialnych. 

2.3. W razie dalszej odsprzedaży Towaru/-ów przez Nabywcę, należy nowemu właścicielowi Towaru/-ów wydać niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji. 

3. ZAKRES GWARANCJI

3.1. Gwarancja udzielana jest na wszystkie sprzedawane przez Gwaranta Towary, o których mowa w punkcie 1.4
w sytuacji stwierdzenia ich wad, z zastrzeżeniem pkt 6.

3.2. Gwarancji podlegają wyłącznie wady i uszkodzenia wynikające z wad części i materiałów bądź wadliwego wykonawstwa i montażu. 

3.3. Jeżeli dany element wyposażenia posiada własną gwarancję producenta, Sprzedawca przenosi tę gwarancję na Nabywcę, wydając mu odpowiedni dokument gwarancyjny, i wszelkie wady tkwiące w takim elemencie należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego.

3.4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

4. OBOWIĄZKI GWARANTA

4.1. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu ceny, wymiany uszkodzonych Towarów na wolne od wad, lub usunięcia wady Towaru.

4.2. Nabywcy nie przysługują inne roszczenia w ramach niniejszej gwarancji.. 

4.3. W razie wymiany danej części bądź komponentu tworzącego sprzedany Towar na wolny od wad, wymontowana część bądź komponent stanowią własność Gwaranta. 

5. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

5.1. W razie stwierdzenia występowania wady Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gwaranta o jej wykryciu w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 7 dni licząc od daty jej wykrycia.

5.2. Nabywca dostarcza Towar do siedziby Gwaranta, na swój koszt, chyba że z przyczyn technicznych takie dostarczenie nie jest możliwe.

5.3. Towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

5.4. Wraz z Towarem należy dostarczyć także dokument gwarancyjny, w którym zaznaczona jest początkowa data biegu okresu gwarancji. 

5.5. Gwarant decyduje, czy zgłoszona wada jest wadą podlegającą niniejszej gwarancji oraz w jaki sposób powinna zostać usunięta, o czym niezwłocznie informują Nabywcę.

5.6. W przypadku, gdy Strony ustalą, że przekazanie Towaru wolnego od wad (naprawionego lub nowego w miejsce wadliwego) nastąpi bezpośrednio do rąk Nabywcy, Gwarant zobowiązany jest poinformować Nabywcę w uprzednio ustalonej z nim formie o tym, że Towar jest gotowy do odbioru. Jednocześnie Gwarant wyznaczy Nabywcy termin do odbioru Towaru. W przypadku braku odbioru Towaru Gwarant ponownie przesyła Nabywcy informację o możliwości odbioru, wyznaczając przy tym dodatkowy termin oraz informując, że po jego upływie Nabywca zostanie obciążony kosztami bezumownego przechowania Towaru przez Gwaranta.

5.7. Jeśli po upływie terminu, o którym mowa w ostatnim zdaniu poprzedzającego punktu, Nabywca nie odbierze Towaru, Gwarant jest uprawniony do dochodzenia od Nabywcy kosztów bezumownego przechowania Towaru.

6. WYŁĄCZENIA

6.1. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają automatycznie, gdy:

a) Towar posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,

b) plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację Towaru,

c) wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej,

d) wada jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem dokonanym w miejscu innym niż
specjalistyczny warsztat samochodowy (brak dokumentu potwierdzającego montaż w takim warsztacie),

e) usterka spowodowana jest użytkowaniem Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

6.2. Gwarancja nie obejmuje przypadków, w których wady lub usterki wynikają z:

a) dokonywania samodzielnych przeróbek lub modyfikacji Towaru oraz jego części, elementów;

b) naturalnego i normalnego zużycia części i elementów Towaru;

c) używania Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub przepisami prawa, braku odpowiedniej 

dbałości o Towar;

d) używania agresywnych, żrących bądź w inny sposób szkodliwych produktów samochodowych;

e) zdarzeń będących wypadkiem lub kolizją drogową;

f) działania sił natury, w szczególności takich jak powodzie, pożary, zalania, wichury, huragany, trzęsienia 

ziemi, wyładowania atmosferyczne;

g) wykorzystywania Towaru w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez które rozumie się 

używanie Towaru w większości na cele biznesowe i handlowe.

6.3. Gwarancja zostaje wyłączona także, jeżeli wada powstała w trakcie korzystania z Towaru przez osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki i inne podobnie działające substancje) lub nieposiadające niezbędnych uprawnień, przewidzianych właściwymi przepisami prawa.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji stanowią jednocześnie dokument gwarancyjny. Sprzedawca zobowiązany jest wydać go Nabywcy, wraz z dokładnym oznaczeniem Towaru oraz wskazać datę, od której rozpoczyna bieg 24 miesięczny okres gwarancji. 

7.2. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. W przypadku Konsumentów nie pozbawia ich to jednak ochrony przyznanej przez prawo państwa ich zwykłego pobytu, której nie można wyłączyć w drodze umowy. 

7.3. W razie sporów pomiędzy Nabywcą, niebędącym konsumentem, a Gwarantem, dotyczących przedmiotu niniejszej gwarancji, właściwy do ich rozpatrzenia będzie sąd według siedziby Gwaranta.